ROK Brgr Miami celebrates the Miami Marathon

Joining in on the revelry was South Miami’s vice mayor, Josh Liebman, who finished his 100th marathon.ROK Brgr Miami hosted a celebratory happy hour for the Miami Marathon.
Copyright © 2017, South Florida
82°